Νομική
Κάλυψη

Η KSP Consulting παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου των επιχειρήσεων, καθώς και το δημόσιο δίκαιο.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Λογιστική
Παρακολούθηση

Η KSP Consulting έχει πρωταρχικό στόχο τηv παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου στο χώρο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τομέα των Οικονομικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ελεγκτικές
Υπηρεσίες

Η KSP Consulting σε συνεργασία με τις εμπειρότερες εταιρείες ελεγκτών, προσφέρει εκτός από τις γνωστές σε όλους υπηρεσίες ελέγχου και μία ευρύτερη δέσμη υπηρεσιών.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Επιχειρισιακή
Στρατηγική

Η KSP Consulting είναι μια σύγχρονη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με πολύχρονη παρουσία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Νομική Κάλυψη

Η KSP Consulting παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου των επιχειρήσεων, καθώς και το δημόσιο δίκαιο.

Η Εταιρεία διαθέτει μέλη - δικηγόρους, εταίρους (partners) και συνεργάτες (associates).

Όλα τα μέλη της Εταιρείας μας, καθώς και οι Συνεργάτες, είναι εξειδικευμένα στο ιδιαίτερο αντικείμενο της ενασχόλησής τους με πολυετή εμπειρία στην Ευρωπαϊκή & Διεθνή νομοθεσία.

Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Η KSP Consulting παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από καθημερινά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και σύστασης εταιρειών μέχρι διεθνείς συναλλαγές, διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις, χρηματοδότηση έργων (project finance), κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) φορολογικό σχεδιασμό και συμμόρφωση.

Διαβάστε τη συνέχεια

Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Η KSP Consulting παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από καθημερινά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και σύστασης εταιρειών μέχρι διεθνείς συναλλαγές, διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις, χρηματοδότηση έργων (project finance), κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) φορολογικό σχεδιασμό και συμμόρφωση.

Η εταιρεία ενεργεί συχνά για διεθνείς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων διεθνών δικηγορικών εταιριών, σε συμβάσεις συνεργασίας, στη διαμόρφωση εταιρικών συμφωνιών και σε ρυθμιστικά θέματα.

Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, η εταιρεία χρησιμοποιεί συχνά ελεγκτές, λογιστές, φορολογικούς συμβούλους, συμβούλους ανθρωπίνων πόρων και στρατηγικού και προωθητικού σχεδιασμού για τους πελάτες εκείνους που επιθυμούν καθετοποιημένες υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, η δικηγορική ύλη που αναλαμβάνει η εταιρεία μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Αναδιάρθρωση και διάσπαση επιχειρήσεων
 • Ανταγωνισμός
 • Εμπορικές συμβάσεις
 • Ευρεσιτεχνίες
 • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και εταιρικές συμμετοχές
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων
 • Λύση και εκκαθάριση
 • ΜΒΟs (management buy outs) και MBIs (management buy ins)
 • Νομικός έλεγχος εταιριών
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Προστασία καταναλωτή και ευθύνη για τα προϊόντα
 • Σήματα
 • Στρατηγικές συμμαχίες
 • Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης
 • Συμβάσεις συνεργασίας και μετοχικές συμβάσεις
 • Σύσταση εταιριών και εταιρική γραμματεία
 • Χρηματοδότηση εταιρειών
 • Χρηματοδότηση έργων (project finance)

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Η KSP Consulting παρέχει νομικές υπηρεσίες σε κάθε είδους δικαστική διαφορά που προκύπτει από εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Ο χειρισμός της κάθε υπόθεσης παραμένει προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητές της και βασίζεται στην έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία.

Η Εταιρία αναλαμβάνει κάθε είδους δικαστική επίλυση εμπορικών διαφορών ενώπιον δικαστηρίων όλων των βαθμών. Στόχος μας είναι η παροχή συνολικής και αξιόπιστης δικαστικής συμπαράστασης σε κάθε περίπτωση εμπορικής διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι:

 • Διαφορές από συμβάσεις
 • Διαφορές μεταξύ μετόχων
 • Εταιρικές διαφορές
 • Ναυτιλιακό & Διεθνές Εμπόριο
 • Δυσφήμιση και προσβολή της προσωπικότητας
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Ανταγωνισμός
 • Τραπεζικές & Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Εργατικές διαφορές

Η KSP Consulting αναλαμβάνει επίσης την εκπροσώπηση πελατών της σε διαδικασίες διαιτησίας και διαπραγματεύσεων με στόχο την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Εμπόριο

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και αλληλεπίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών δικαίων έχει αυξήσει σημαντικά την ενασχόληση της Εταιρίας στον τομέα αυτό.

Η παροχή των υπηρεσιών μας επικεντρώνεται σε δύο τομείς: ανταγωνισμό και ρυθμιστικά/κανονιστικά ζητήματα.

Στo πλαίσιo του δικαίου του ανταγωνισμού επικεντρωνόμαστε σε ζητήματα ανταγωνισμού από παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συγχωνεύσεις, συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, κοινοπραξίες και διακρατικό εμπόριο στη βάση των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Κατά την ενασχόλησή μας με τους κανόνες ανταγωνισμού, μεριμνούμε για τη διαρκή ενημέρωσή των πελατών μας σχετικά με τις νομοθετικές εξελίξεις στο επίπεδο του δευτερογενούς/παραγώγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για την μεταφορά του στο εθνικό δίκαιο.

Αναφορικά με ρυθμιστικά/κανονιστικά ζητήματα, ο κύκλος εργασιών μας σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τη δραστηριοποίησή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (π.χ. πΓΔΜ, Σερβία, Αλβανία, Ρουμανία, Βοσνία) όπου παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στις τοπικές κυβερνήσεις σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία και την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι δραστηριότητές μας δεν περιορίζονται σε παροχή συμβουλών αλλά επικεντρώνονται στην επεξεργασία νόμων και την εναρμόνιση των δικαιϊκών συστημάτων με στόχο τη μεταφορά κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, την ένταξη στην κοινή αγορά και την άρση στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Εργατικό Δίκαιο

Η KSP Consulting γνωρίζοντας την νομοθεσία σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται αυτή και οι συνεργάτες της, εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο εταιρίες και παρέχει υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα ζητημάτων του εργατικού δικαίου, όπως:

 • Επεξεργασία συμβάσεων εργασίας και συμμόρφωση με τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου και τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις
 • Αναθεώρηση όρων εργασίας
 • Συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συμβάσεις έργου και συμβάσεις εντολής
 • Παροχή συμβουλών σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβίβαση επιχειρήσεων
 • 'Aσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από εργαζομένους
 • Κανονιστικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων
 • Αποζημίωση διοικητικών στελεχών
 • Δυσμενείς μεταβολές συνθηκών εργασίας
 • Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και καταβολή αποζημιώσεων
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Απαιτήσεις εργαζομένων

Συστάσεις αλλοδαπών εταιρειών

Η KSP Consulting αναλαμβάνει την σύσταση αλλοδαπών εταιρειών προκειμένου να επιμεληθεί τον φορολογικό σχεδιασμό του πελάτη της.

Η KSP Consulting αναλαμβάνει την Σύσταση Αλλοδαπών εταιρειών και όλες τις απαιτούμενες εργασίες Έδρας, μετόχων και λοιπών φορολογικών εργασιών.

Οι εταιρείες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και να δώσουν λύση σε ζητήματα φορολογικού σχεδιασμού.

Εμπράγματο Δίκαιο & Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας

Η KSP Consulting ενεργεί σε αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.

Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και θεσμικούς επενδυτές.

Δεδομένης της ευρείας ανάμειξης συμβολαιογράφων στις σχετικές συμφωνίες, η εταιρεία συνεργάζεται στενά με αυτούς και εάν της ζητηθεί προτείνει στους εντολείς της τους συμβολαιογράφους εκείνους που κρίνει ως τους πλέον έμπειρους.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλους τους τομείς εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

 • Εξαγορές
 • Πωλήσεις
 • Κοινοπραξίες
 • Χρηματοδοτήσεις
 • Φορολογικό σχεδιασμό επενδύσεων

Η εταιρεία ενεργεί συχνά σε δικαστικές εμπράγματες διαφορές συμπεριλαμβανομένων μισθωτικών διαφορών, κυρίως σε επαγγελματικές μισθώσεις.

Φορολογικό Δίκαιο

Η KSP Consulting παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών στο τομέα της φορολογίας, του φορολογικού σχεδιασμού και της συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο σε συγκεκριμένα ζητήματα επί των οποίων ζητείται η γνωμοδότησή μας όσο και σε θέματα φορολογικής φύσεως που απορρέουν συναλλακτικά κατά την σύναψη και εκτέλεση, συχνά διασυνοριακών, εμπορικών και εταιρικών συμβάσεων.

Ενδεικτικά, η ύλη που χειριζόμαστε περιλαμβάνει:

 • Συγχωνεύσεις & εξαγορές, κοινοπραξίες, συνεργασίες και εταιρικές αναδιαρθρώσεις
 • ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι και δασμοί
 • Αποφυγή διπλής φορολογίας και φορολογία υπεραξιών
 • Transfer pricing
 • Χρηματοδότηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (asset finance)
 • Χρηματοδότηση έργων (project finance)
 • Χρηματοδότηση εταιριών (corporate finance)
 • Φορολογία επιχειρήσεων
 • Επενδυτικά χαρτοφυλάκια και εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 • Επενδύσεις και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας
 • Εξωχώρια φορολογικά σχήματα

Παράλληλα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, η εταιρεία εκπροσωπεί τους πελάτες της ενώπιον των ελληνικών φορολογικών δικαστηρίων.